සාරංග පලිහවඩන

Physics

Online

Class

GO NOW...!

නිබන්ධන

පෙළ ගැස්ම

විභාග

සූදානම

ඉතා නිවැරදි විෂය කරුණු

ප්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණ

විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙන් පසුව සහකාර කථිකාචාර්ය වරයෙක් ලෙස විශ්ව විද්‍යාල දරුවන්ට භෞතික විද්‍යාව උගන්වා ලත් පන්නරය සමග..,

සාරංග සර්

නම් ඔහු....!

Read More...!

පන්ති අතර අපේ පන්තියේ

සුවිශේෂ වූ වැඩසටහන...!

Read More...!

භෞතික විද්‍යාවේ සාර්පූර්ණත්වය

මුළු දිවයිනටම...!

Advanced Level

Physics

Online

දිවයිනේ විශිෂ්ටතම භෞතික විද්‍යා Online පාඨමාලාව සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු පහතින් ලබාගන්න.

දිවයිනේ ප්‍රථමයා

සහ දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන් ඇතුලු

දිවයිනේ විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඵල ලබා දුන් උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව පන්තිය..!

Register Now..!

Time Table

පන්ති කාල සටහන

Physics

Class Time

A/L 2024 - Theory

A/L 2023 - Theory

A/L 2023 - Revision

A/L 2023 - Paper Class

A/L 2023 - Online Class

A/L 2024 - Online Class

විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබාගත්

සිසුන් දැක්වූ අදහස්

EinsTeam

නිබන්ධන පෙළ

සුවිශේෂී

Flag Counter

Contact Information

About

Get Involved

Information

Phone:  076 7289898 /  071 6219898

Email:  sarangapalihawadan@gmail.com

Address:  Kelaniya, Sri Lanka.

  • About Me
  • Classes
  • New Events
  • Revision Classes
  • Theory Classes
  •  Paper Class
  • Online Classes
  • Online MCQ Paper
  • Online Register